วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นายวัฒนา  ขำวงษ์   (ต้นกล้า)
โปรแกรมวิชา  สังคมศึกษา
รหัสนักศึกษา  534110015   ชั้นปีที่  2
คณะ   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร ปริญญาตรี  5 ปี
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.สุทิน  สนองผัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง